CANON wil bruggen slaan tussen cultuur en onderwijs. Daarom investeert CANON in onderzoek, overleg en studiedagen. CANON wil een breed publiek wegwijs maken in cultuureducatie.


Kunst, cultuur en creativiteit zijn zaken die alle kinderen en jongeren volop moeten kunnen beleven.
Onderwijs speelt een essentiële rol in het creëren van die kans.
Via onderwijs geeft de maatschappij haar waarden en normen, haar taal, kennis en cultuur door aan de volgende generatie: Iedere leerkracht cultuurleerkracht.
Cultuureducatie leert kinderen en jongeren om hierbij over de eigen cultuur te reflecteren en zo ook open staan voor elkaars ‘wereld’.
Maar kunst en cultuur bieden ieder kind ook ontplooiingskansen op een individueel niveau - kansen die het anders misschien niet krijgt.
Ons onderwijs heeft immers de neiging om nogal eenzijdig bepaalde talenten te benadrukken:
wie zich goed verbaal kan uitdrukken en cognitief sterk is, boekt gemakkelijk succes.
Maar die talenten zijn niet gelijk verdeeld.
Niet ieder kind kan gedachten en gevoelens even treffend in woorden vatten of is even sterk in abstract denken.
Terwijl het over zoveel andere talenten beschikt. Kwaliteitsvolle kunst- en cultuureducatie nodigen kinderen en jongeren uit om hun creatieve, emotioneel en artistieke talent te verkennen.
Eén van de vaststellingen uit het onderzoek van prof. Anne Bamford is dat ongelijke kansen zich ook manifesteren op het domein van de kunst- en cultuureducatie.
De sociaal-economische achtergrond van de leerlingen en de school of klas waarin men terechtkomt, blijken in grote mate de kans op kwaliteitsvolle kunst- en cultuureducatie te bepalen.
De nadien ingestelde commissie pleit in haar rapport 
GEDEELD/VERBEELD om prioritair aandacht te besteden aan het versterken van de structuur en continuïteit van de kunst- en cultuureducatie in het kleuter- en leerplichtonderwijs.
Om zo ook op dit vlak meer ‘gelijke kansen op uitstekend onderwijs’ te garanderen.
Zo roept die commissie ook op om werk te maken van een doorlopende referentielijn voor geïntegreerde kunst- en cultuureducatie, van de kleuterklas tot en met de laatste jaren van het secundair onderwijs.
Geschraagd door de beleidsnota van Minister Pascal Smet neemt Vlaanderen deel aan een vierjarig Nederlands onderzoek 
Cultuur in de Spiegel.
Geïnspireerd door het werk van de Nederlandse onderzoeksleider prof. Barend Van Heusden waarin het ‘cultureel zelfbewustzijn’ wordt gevoed door hedendaagse inzichten over ontwikkelingspsychologie en pedagogie.

Tenslotte staat ook visieontwikkeling centraal in de adviezen.
Elke school in Vlaanderen heeft nood aan een visie op lange termijn rond kunst- en cultuureducatie.
De commissie legt de verantwoordelijkheid voor deze visieontwikkeling bij een team van leerkrachten en wijst op de noodzaak van een goede voorbereiding hiertoe in de lerarenopleiding. Leerkrachten en lerarenopleiders moeten hiervoor kunnen terugvallen op de nodige ondersteuning.
CANON Cultuurcel wil binnen haar netwerk cultuureducatie daarom ook, in overleg, verder inspireren en faciliteren.

www.canoncultuurcel.be